ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα αυτή. Οι αναφορές σε «εμείς» και «εμάς» αφορούν τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και οι αναφορές «εσείς» και «εσάς» αφορούν τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά και μη δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τυγχάνουν εμπιστευτικής χρήσης, ακολουθώντας αυστηρώς τους ισχύοντες νόμους εθνικής προστασίας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία ενδεχομένως κατά καιρούς να υπόκειται σε τροποποιήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Ιστοσελίδα διατηρεί κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε αυτή, έναντι της αθέλητης, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής, απώλειας, τροποποίησης, πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής επεξεργασίας.

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ – ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η ολική ή μερική αναπαραγωγή του έργου αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, δεδομένου ότι είναι για μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται αλλοίωση ή τροποποίησή του.